Page 18 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 18

4
 (Tiếp theo) Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất năm 2018 (Tính đến 31/12/2018)

                             Đơn vị tính: %

 Toàn  TP.  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện
     tỉnh  Hưng  Văn  Văn  Yên  Mỹ  Ân   Khoái  Kim  Tiên   Phù
 Yên  Lâm  Giang  Mỹ  Hào  Thi  Châu  Động   Lữ    Cừ


 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  3,61  0,13  1,07  0,27  0,61  0,85  0,09  0,22  0,26  0,08  0,04

 Đất có mục đích công cộng  13,92  0,97  1,29  1,30  1,40  1,16  2,01  1,84  1,29  1,18  1,46

 Đất tôn giáo, tín ngưỡng  0,35  0,03  0,04  0,03  0,03  0,01  0,04  0,06  0,05  0,02  0,03
 Đất nghĩa trang, nghĩa địa  1,02  0,08  0,09  0,06  0,09  0,07  0,18  0,11  0,12  0,10  0,11

 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng  4,38  1,06  0,29  0,27  0,27  0,22  0,31  0,69  0,71  0,20  0,37
 Đất phi nông nghiệp khác
 14
 Đất chưa sử dụng  0,26  0,11  0,02  0,03  0,01  0,04  0,04  0,01
 Đất bằng chưa sử dụng  0,26  0,11  0,02  0,03  0,01  0,04  0,04  0,01

 Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có
 kết quả.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23