Page 19 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 19

5  Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất
                và phân theo huyện/thành phố (Tính đến 31/12/2018)


                                           Đơn vị tính: Ha

                         Tổng          Trong đó
                         diện
                          tích  Đất   Đất  Đất nuôi  Đất  Đất ở
                             sản xuất  lâm  trồng  chuyên
                            nông nghiệp  nghiệp  thủy sản  dùng

              TỔNG SỐ       93.022  53.562      5.052  17.602  9.714

              1. Thành phố Hưng Yên  7.386  3.543     300  1.208  1.056

              2. Huyện Văn Lâm   7.524  3.579       202  2.307  849

              3. Huyện Văn Giang  7.184  2.994       422  1.663  853

              4. Huyện Yên Mỹ    9.241  5.500       333  2.024  942
              5. Huyện Mỹ Hào    7.936  4.508       395  1.989  705

              6. Huyện Ân Thi   12.998  8.390       625  2.078  1.369

              7. Huyện Khoái Châu  13.098  7.811      1.027  2.043  1.324

              8. Huyện Kim Động  10.332  6.490       487  1.526  916

              9. Huyện Tiên Lữ   7.859  4.915       500  1.294  818

              10. Huyện Phù Cừ   9.464  5.833       761  1.470  881

              Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
              ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.


                               15
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24