Page 21 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 21

7  Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hưng Yên
                phân theo loại đất và phân theo xã/phường
                (Tính đến 31/12/2018)

                                           Đơn vị tính: Ha

                         Tổng          Trong đó
                         diện
                         tích   Đất   Đất  Đất nuôi  Đất  Đất ở
                             sản xuất  lâm  trồng  chuyên
                            nông nghiệp  nghiệp  thủy sản  dùng

              TỔNG SỐ       7.386,07  3.542,80    299,67 1.207,82 1.056,37
              1. Phường Lam Sơn   758,05  254,47     16,86  105,17  101,70
              2. Phường Hiến Nam  364,57  89,15      27,45  164,53  65,43

              3. Phường An Tảo   311,87  97,78      10,71  114,66  58,97
              4. Phường Lê Lợi   99,21           0,47  40,55  19,77
              5. Phường Minh Khai  215,52  57,41      18,94  60,76  28,71
              6. Phường Quang Trung  44,31              21,36  22,40
              7. Phường Hồng Châu  242,44  103,96     24,65  30,79  40,59
              8. Xã Trung Nghĩa   557,91  329,12      2,50  123,41  95,80
              9. Xã Liên Phương   550,59  358,77     18,85  69,72  86,25
              10. Xã Hồng Nam    366,80  157,83     42,98  58,13  64,80
              11. Xã Quảng Châu   835,46  465,08     24,64  53,40  174,32

              12. Xã Bảo Khê     398,88  181,93     19,80  94,82  76,10
              13. Xã Phú Cường    647,83  380,01     15,67  71,36  55,98
              14. Xã Hùng Cường   529,46  313,22     33,39  52,99  30,64
              15. Xã Phương Chiểu  253,62  161,06     10,02  39,03  35,88
              16. Xã Tân Hưng    745,75  300,03     16,25  67,68  70,53
              17. Xã Hoàng Hanh   463,80  292,99     16,49  39,46  28,50

              Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
              ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.                               17
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26