Page 20 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 20

6  Cơ cấu sử dụng đất phân theo loại đất
                và phân theo huyện/thành phố (Tính đến 31/12/2018)

                                            Đơn vị tính: %

                         Tổng          Trong đó
                         diện
                          tích  Đất   Đất  Đất nuôi  Đất  Đất ở
                             sản xuất  lâm  trồng  chuyên
                            nông nghiệp  nghiệp  thủy sản  dùng

              TỔNG SỐ       100,00  57,58      5,43  18,92  10,44

              1. Thành phố Hưng Yên  7,94  3,81      0,32  1,30  1,14

              2. Huyện Văn Lâm    8,09   3,85      0,22  2,48  0,91
              3. Huyện Văn Giang   7,72   3,22      0,45  1,79  0,92

              4. Huyện Yên Mỹ    9,93   5,91      0,36  2,18  1,01

              5. Huyện Mỹ Hào    8,53   4,85      0,42  2,14  0,76

              6. Huyện Ân Thi    13,97   9,02      0,67  2,23  1,47

              7. Huyện Khoái Châu  14,08   8,40      1,10  2,20  1,42
              8. Huyện Kim Động   11,11   6,98      0,52  1,64  0,98

              9. Huyện Tiên Lữ    8,45   5,28      0,54  1,39  0,88

              10. Huyện Phù Cừ   10,17   6,27      0,82  1,58  0,95

              Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
              ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.                               16
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25