Page 14 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 14

3
 (Tiếp theo) Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 (Tính đến 31/12/2018)

                            Đơn vị tính: Ha

    Toàn  TP.  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện
 tỉnh  Hưng  Văn  Văn  Yên  Mỹ  Ân   Khoái  Kim  Tiên   Phù
 Yên  Lâm  Giang  Mỹ  Hào  Thi  Châu  Động   Lữ    Cừ


 Đất phi nông nghiệp  32.662  3.361  3.547  2.850  3.329  2.985  3.937  4.160  3.262  2.415  2.815
 Đất ở  9.714  1.056  849  853  942  705  1.369  1.324  916  818  881
 Đất ở đô thị  1.234  355  130  239  94  107  80  57  77  38  59
 Đất ở nông thôn  8.480  702  719  614  848  599  1.290  1.267  839  780  822
 Đất chuyên dùng  17.602  1.208  2.307  1.663  2.024  1.989  2.078  2.043  1.526  1.294  1.470
 Đất trụ sở cơ quan, công trình
 sự nghiệp  1.193  157  109  190  140  105  110  123  75  118  66
 Đất quốc phòng, an ninh  104  31  3  11  8  21  10  3  8  3  7
 12
 Đất sản xuất, kinh doanh
 phi nông nghiệp  3.354  116  992  251  570  786  83  202  240  74  40
 Đất có mục đích công cộng  12.951  904  1.203  1.212  1.306  1.076  1.874  1.716  1.204  1.100  1.357
 Đất tôn giáo, tín ngưỡng  324  32  39  28  30  13  35  53  46  21  27
 Đất nghĩa trang, nghĩa địa  945  74  86  60  85  68  166  100  111  96  98
 Đất sông suối và mặt nước
 chuyên dùng  4.074  991  265  247  249  209  289  638  662  184  340
 Đất phi nông nghiệp khác  4  1    2         1
 Đất chưa sử dụng  244  107  19  25  2  11  33  40      8
 Núi đá không có rừng cây

 Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có
 kết quả.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19