Page 16 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 16

4
 Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất năm 2018 (Tính đến 31/12/2018)

                             Đơn vị tính: %

 Toàn  TP.  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện
     tỉnh  Hưng  Văn  Văn  Yên  Mỹ  Ân   Khoái  Kim  Tiên   Phù
 Yên  Lâm  Giang  Mỹ  Hào  Thi  Châu  Động   Lữ    Cừ


 TỔNG SỐ  100,00  7,94  8,09  7,72  9,93  8,53  13,97  14,08  11,11  8,45  10,17

 Đất nông nghiệp  64,63  4,21  4,26  4,66  6,33  5,32  9,73  9,57  7,56  5,85  7,14

 Đất sản xuất nông nghiệp  57,58  3,81  3,85  3,22  5,91  4,85  9,02  8,40  6,98  5,28  6,27
 Đất trồng cây hàng năm  44,04  2,65  3,43  1,82  4,72  4,31  8,47  3,27  5,66  4,56  5,13

   Đất trồng lúa  39,73  1,24  3,28  1,31  4,31  4,29  8,30  2,64  5,00  4,40  4,94
   Đất trồng cây hàng năm khác  4,31  1,42  0,15  0,51  0,41  0,01  0,17  0,63  0,66  0,16  0,19
 13
 Đất trồng cây lâu năm  13,54  1,15  0,42  1,40  1,19  0,54  0,55  5,12  1,31  0,72  1,14
 Đất nuôi trồng thủy sản  5,43  0,32  0,22  0,45  0,36  0,42  0,67  1,10  0,52  0,54  0,82

 Đất nông nghiệp khác  1,61  0,08  0,19  0,99  0,06  0,05  0,04  0,07  0,06  0,03  0,05

 Đất phi nông nghiệp  35,11  3,61  3,81  3,06  3,58  3,21  4,23  4,47  3,51  2,60  3,03
 Đất ở  10,44  1,14  0,91  0,92  1,01  0,76  1,47  1,42  0,98  0,88  0,95

 Đất ở đô thị  1,33  0,38  0,14  0,26  0,10  0,11  0,09  0,06  0,08  0,04  0,06
 Đất ở nông thôn  9,12  0,75  0,77  0,66  0,91  0,64  1,39  1,36  0,90  0,84  0,88

 Đất chuyên dùng  18,92  1,30  2,48  1,79  2,18  2,14  2,23  2,20  1,64  1,39  1,58
 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp  1,28  0,17  0,12  0,20  0,15  0,11  0,12  0,13  0,08  0,13  0,07

 Đất quốc phòng, an ninh  0,11  0,03  0,01  0,01  0,02  0,01  0,01  0,01
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21