Page 17 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 17

4
                             (Tiếp theo) Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất năm 2018 (Tính đến 31/12/2018)

                                                                                          Đơn vị tính: %

                                                Toàn   TP.   Huyện  Huyện  Huyện  Huyện   Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện
                                                 tỉnh  Hưng   Văn   Văn   Yên   Mỹ    Ân   Khoái   Kim   Tiên   Phù
                                                     Yên   Lâm   Giang   Mỹ   Hào    Thi   Châu   Động   Lữ   Cừ


                             Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  3,61  0,13  1,07   0,27   0,61  0,85   0,09   0,22   0,26   0,08   0,04

                             Đất có mục đích công cộng       13,92   0,97   1,29   1,30   1,40  1,16   2,01   1,84   1,29   1,18   1,46

                             Đất tôn giáo, tín ngưỡng        0,35   0,03   0,04   0,03   0,03  0,01   0,04   0,06   0,05   0,02   0,03
                             Đất nghĩa trang, nghĩa địa       1,02   0,08   0,09   0,06   0,09  0,07   0,18   0,11   0,12   0,10   0,11

                             Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng  4,38   1,06   0,29   0,27   0,27  0,22   0,31   0,69   0,71   0,20   0,37
                             Đất phi nông nghiệp khác
                        14
                           Đất chưa sử dụng             0,26   0,11   0,02       0,03       0,01   0,04   0,04       0,01
                             Đất bằng chưa sử dụng         0,26   0,11   0,02       0,03       0,01   0,04   0,04       0,01

                           Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có
                           kết quả.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22