Page 12 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 12

3
 Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 (Tính đến 31/12/2018)

                            Đơn vị tính: Ha

    Toàn  TP.  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện
 tỉnh  Hưng  Văn  Văn  Yên  Mỹ  Ân   Khoái  Kim  Tiên   Phù
 Yên  Lâm  Giang  Mỹ  Hào  Thi  Châu  Động   Lữ    Cừ


 TỔNG SỐ  93.022  7.386  7.524  7.184  9.241  7.936  12.998  13.098  10.332  7.859  9.464

 Đất nông nghiệp  60.116  3.918  3.958  4.334  5.887  4.950  9.051  8.904  7.030  5.445  6.641

 Đất sản xuất nông nghiệp  53.562  3.543  3.579  2.994  5.500  4.508  8.390  7.811  6.490  4.915  5.833
  Đất trồng cây hàng năm  40.963  2.469  3.190  1.694  4.390  4.007  7.882  3.045  5.268  4.242  4.775

    Đất trồng lúa  36.957  1.153  3.053  1.220  4.012  3.993  7.724  2.459  4.652  4.096  4.595
    Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
 11
    Đất trồng cây hàng năm khác  4.006  1.317  137  474  379  14  158  586  616  146  180
  Đất trồng cây lâu năm  12.600  1.074  389  1.299  1.110  501  508  4.766  1.222  673  1.058

 Đất lâm nghiệp có rừng

   Rừng sản xuất
   Rừng phòng hộ

   Rừng đặc dụng
 Đất nuôi trồng thủy sản  5.052  300  202  422  333  395  625  1.027  487  500  761

 Đất làm muối
 Đất nông nghiệp khác  1.502  75  177  918  54  47  36  66  53  30  46
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17