Page 10 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 10

2 Diện tích đất phân theo loại đất và phân theo huyện/thành phố                                            Đơn vị tính: Ha

                                 2015   2016   2017   2018


              TỔNG SỐ               93.022  93.022  93.022  93.022


              1. Thành phố Hưng Yên        7.386  7.386  7.386   7.386

              2. Huyện Văn Lâm           7.524  7.524  7.524   7.524

              3. Huyện Văn Giang          7.184  7.184  7.184   7.184


              4. Huyện Yên Mỹ           9.241  9.241  9.241   9.241

              5. Huyện Mỹ Hào           7.936  7.936  7.936   7.936

              6. Huyện Ân Thi           12.998  12.998  12.998  12.998


              7. Huyện Khoái Châu         13.098  13.098  13.098  13.098

              8. Huyện Kim Động          10.332  10.332  10.332  10.332


              9. Huyện Tiên Lữ           7.859  7.859  7.859   7.859

              10. Huyện Phù Cừ           9.464  9.464  9.464   9.464

              Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
              ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.                               10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15