Page 9 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 9

1 Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2019

                phân theo huyện/thị xã/thành phố


                            Tổng         Chia ra
                             số
                                 Phường   Thị trấn   Xã

              TỔNG SỐ           161     14     8     139

              1. Thành phố Hưng Yên    17     7           10

              2. Huyện Văn Lâm       11           1     10

              3. Huyện Văn Giang      11           1     10
              4. Huyện Yên Mỹ       17           1     16

              5. Thị xã Mỹ Hào       13     7           6

              6. Huyện Ân Thi       21           1     20
              7. Huyện Khoái Châu     25           1     24

              8. Huyện Kim Động      17           1     16

              9. Huyện Tiên Lữ       15           1     14

              10. Huyện Phù Cừ       14           1     13

              Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQH14 ngày 13/3/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị: Thành lập
                                  2
              thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ 79,36 km diện tích tự nhiên và 158.673 người của huyện
              Mỹ Hào. Thành lập 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào là: phường Bạch Sam, phường Bần Yên Nhân, phường Dị Sử,
              phường Minh Đức, phường Nhân Hoà, phường Phan Đình Phùng, phường Phùng Chí Kiên. Từ ngày 01/5/2019,
              thị xã Mỹ Hào có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường (như trên) và 6 xã: xã Cẩm Xá, xã Dương Quang,
              xã Hoà Phong, xã Hưng Long, xã Ngọc Lâm và xã Xuân Dục.

                               9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14