Page 7 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 7

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ ĐẤT ĐAI


               Biểu                              Trang

               1  Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2019
                  phân theo huyện/thị xã/thành phố              9
               2  Diện tích đất phân theo loại đất và phân theo huyện/thành phố  10

               3  Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 (Tính đến 31/12/2018)   11

               4  Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất năm 2018 (Tính đến 31/12/2018)  13
               5  Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất
                  và phân theo huyện/thành phố (Tính đến 31/12/2018)     15
               6  Cơ cấu sử dụng đất phân theo loại đất
                  và phân theo huyện/thành phố (Tính đến 31/12/2018)     16
               7  Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hưng Yên phân theo loại đất
                  và phân theo xã/phường (Tính đến 31/12/2018)        17

               8  Cơ cấu sử dụng đất thành phố Hưng Yên phân theo loại đất
                  và phân theo xã/phường (Tính đến 31/12/2018)        18

               9  Hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Lâm phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       19

               10  Cơ cấu sử dụng đất huyện Văn Lâm phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       20

               11  Hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Giang phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       21
               12  Cơ cấu sử dụng đất huyện Văn Giang phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       22
               13  Hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Mỹ phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       23
               14  Cơ cấu sử dụng đất huyện Yên Mỹ phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       24
               15  Hiện trạng sử dụng đất huyện Mỹ Hào phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       25
                               7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12