Page 8 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 8

Biểu                              Trang
               16  Cơ cấu sử dụng đất huyện Mỹ Hào phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       26
               17  Hiện trạng sử dụng đất huyện Ân Thi phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       27

               18  Cơ cấu sử dụng đất huyện Ân Thi phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       28

               19  Hiện trạng sử dụng đất huyện Khoái Châu phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       29

               20  Cơ cấu sử dụng đất huyện Khoái Châu phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       30

               21  Hiện trạng sử dụng đất huyện Kim Động phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       31

               22  Cơ cấu sử dụng đất huyện Kim Động phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       32
               23  Hiện trạng sử dụng đất huyện Tiên Lữ phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       33
               24  Cơ cấu sử dụng đất huyện Tiên Lữ phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       34
               25  Hiện trạng sử dụng đất huyện Phù Cừ phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       35
               26  Cơ cấu sử dụng đất huyện Phù Cừ phân theo loại đất
                  và phân theo xã/thị trấn (Tính đến 31/12/2018)       36                               8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13