Page 5 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 5

MỤC LỤC


               Phần                             Trang

                  Lời nói đầu                        3

               I.  Đơn vị hành chính và Đất đai               7
               II.  Dân số                          37

               III.  Tài chính và Bảo hiểm                  65

               IV.  Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở SXKD cá thể      75
               V.  Nông nghiệp và Thủy sản                 101

               VI.  Công nghiệp                       167

               VII.  Thương mại                       179
               VIII. Giáo dục                        189

               IX.  Y tế                          199

               X.  Mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội        211
                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10