Page 3 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 3

LỜI NÓI ĐẦU


                 Để đáp ứng nhu cầu công tác nghiên cứu và quản lý của các
               cấp, các ngành, các đơn vị và cá nhân về kinh tế - xã hội của các
               huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên biên
               soạn và xuất bản cuốn “Niên giám Thống kê năm 2019 các huyện,

               thị xã, thành phố tỉnh Hưng Yên”. Cuốn Niên giám Thống kê phản
               ánh cơ bản thực trạng kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành
               phố thông qua các chỉ tiêu thống kê hàng năm theo Danh mục Hệ
               thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã đã được ban hành kèm theo
               Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ
               tướng Chính phủ.

                 Các chỉ tiêu thống kê trong cuốn Niên giám được thu thập, tổng
               hợp, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất. Bên cạnh
               các biểu số liệu, cuốn niên giám còn có phần giải thích thuật ngữ, nội
               dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu.
                 Quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, nhất là

               trong quá trình thu thập, tổng hợp số liệu. Chúng tôi rất mong nhận
               được sự tham gia góp ý của các cấp, các ngành để Cục Thống kê tỉnh
               Hưng Yên nghiên cứu bổ sung, nâng cao chất lượng cho kỳ xuất
               bản sau.

                Mọi sự góp ý xin gửi về theo địa chỉ: Phòng Thống kê Tổng hợp -
              Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, số 466 đường Nguyễn Văn Linh - thành
              phố Hưng Yên hoặc theo số điện thoại: 02213.863.914.


                               CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN
                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8