Page 2 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 2

Chỉ đạo biên soạn:

                          ĐÀO TRỌNG TRUYẾN
                      Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên


                           Tham gia biên soạn:

                PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
                       CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN

                               2
   1   2   3   4   5   6   7